Prawo Pracy

Dla wszystkich Klientów na bieżąco świadczymy usługi w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz realizujemy projekty związane z wprowadzeniem lub optymalizacją rozwiązań prawnych dot. struktur zatrudnienia.

W szczególności:

 • wspieramy Klientów w negocjowaniu warunków pracy i płacy w związku z zawieraniem oraz rozwiązywaniem umów o pracę, w tym zwłaszcza kontraktów managerskich dla kadry managerskiej i kluczowych pracowników (doradzamy zarówno przedsiębiorcom jak i menadżerom);

 • doradzamy przy tworzeniu systemów czasu pracy i wprowadzaniu rozwiązań optymalizacyjnych dla poszczególnych grup pracowników i branży, w tym w zakresie miejsca pracy, czasu pracy dostosowanego do potrzeb pracodawcy, podróży służbowych, systemów bonusowych i dodatków płacowych, porządkowej i materialnej odpowiedzialności pracowników;

 • opracowujemy wewnętrzne źródła prawa pracy, w tym zwłaszcza regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania, premiowania, regulaminy Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych;

 • opracowujemy wzorce umów o pracę i współpracę oraz towarzyszące im umowy dot. mienia służbowego, szkoleniowe;

 • opiniujemy polityki compliance grup kapitałowych i skutecznie wprowadzamy do polskich spółek w zgodzie z polskimi przepisami prawa pracy;

 • doradzamy Klientom przy przeprowadzeniu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę;

 • doradzamy Klientom przy restrukturyzacji zatrudnienia, wewnątrzzakładowych i wewnątrzkoncernowych zmianach organizacyjnych oraz przy zwolnieniach grupowych;

 • doradzamy Klientom w zakresie nietypowych form zatrudnienia (umowy cywilnoprawne);

 • doradzamy Klientom w zakresie programów motywacyjnych skierowanych do kadry menadżerskiej oraz kluczowych pracowników;

 • opracowujemy polityki korzystania z samochodów służbowych i wzorcowe umowy dot. korzystania z samochodów;

 • doradzamy w zakresie zakazów konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie i po ustaniu stosunku pracy, pracowniczych praw autorskich;

 • przeprowadzamy audyty prawne z zakresu prawa pracy oraz proponujemy rozwiązania optymalizacyjne w zakresie spraw pracowniczych (w tym w związku z nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw);

 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przez Państwową Inspekcją Pracy;

 • wspieramy strony umów o pracę w poszukiwaniu pozasądowych sposobów rozwiązywania grożących oraz istniejących sporów pracowniczych;

 • wspieramy Klientów w negocjowaniu i zawieraniu umów z agencjami pracy tymczasowej oraz w tworzeniu mieszanych systemów zatrudnienia (pracownicy etatowi i  leasing pracowniczy);

 • doradzamy Klientom przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce i delegowaniu pracowników za granicę.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej dla spółek z branży produkcyjnej, w tym rozwiązań dostosowanych do specyfiki produkcji zmianowej i cyklicznie zróżnicowanej w skali roku;

 • doradztwo w zakresie ruchomych miejsc pracy na kontraktach budowlanych;

 • wprowadzenie nowych regulaminów pracy i wynagradzania oraz wzorców umów w spółce generalnego wykonawcy robót budowlanych;

 • opracowanie zasad kontroli czasu pracy i zatrudniania przedstawicieli handlowych dla spółki produkcyjnej;

 • doradztwo przy wprowadzaniu systemu czasu pracy i systemu bonusowego w sieci odzieżowej oraz zasad odpowiedzialności za mienie powierzone;

 • wprowadzenie nowego systemu zatrudniania i systemu bonusowego kadry zarządzającej spółką-córką europejskiego koncernu z uwzględnieniem rozwiązań przejętych z prawa austriackiego;

 • doradztwo dot. przejęcia pracowników przy wydzieleniu spółki i jej sprzedaży;

 • doradztwo dla oddziału spółki zagranicznej jako odrębnego pracodawcy;

 • reprezentację menadżera banku w sporze z bankiem zakończona korzystnym wyrokiem na rzecz naszego Klienta.

← Powrót