Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy doradztwo prawne dla podmiotów polskich i zagranicznych na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Doradzamy także w przetargach organizowanych przez podmioty zobowiązane do stosowania procedur przetargowych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych niepodlegające Prawu Zamówień Publicznych.

W szczególności:

 • doradzamy przy weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (a także wytycznymi programowymi w przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych);

 • doradzamy przy sporządzania i składaniu pytań w celu wyjaśnień postanowień SIWZ;

 • wspieramy przy ustaleniu zakresu koniecznych dokumentów i oświadczeń oraz ich zagranicznych równoważników do przedłożenia w postępowaniu oraz weryfikujemy ich poprawność przed złożeniem wniosku lub oferty;

 • sprawdzamy ofertę lub wniosek pod względem spełniania wymogów postawionych przez Zamawiającego;

 • opiniujemy wzory umów wprowadzane przez Zamawiającego pod kątem ryzyk na etapie realizacji zamówienia;

 • oceniamy szanse powodzenia w celu podjęcia decyzji o złożeniu środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga);

 • przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu powszechnego;

 • analizujemy odwołania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez innych wykonawców;

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;

 • sporządzamy procedury przetargowe i przygotowujemy pełną dokumentację przetargową dla podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych względnie doradzamy przy formułowaniu zapytań ofertowych.

Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przedsiębiorcom branży produkcyjnej, budowlanej i usługowej, w tym m.in.:

 • generalnemu wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych;

 • niemieckiemu producentowi sprzętu medycznego w zakresie dostaw sprzętu dla Centrów Onkologii w Poznaniu i Łodzi;

 • spółce inżynieryjno-projektowej w postępowaniach dot. opracowania studiów wykonalności i dokumentacji projektowej;

 • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych przez znaczącego przedsiębiorcę portowego finansującego projekt infrastrukturalny ze środków unijnych.

← Powrót